Oldal kiválasztása

Szállítási feltételek

Fogalmak: Eladó – PLTS Ipari Kft.

 

1. ÁLTALÁNOS

 

Minden ajánlat az abban közölt érvényességi idő alatt kötelezi az Eladót. Amennyiben nem szerepel benne érvényességi időtartam, az ajánlat tíz (10) napig érvényes annak kibocsátási dátumától számítva.
Egy megrendelés csak azt követően kötelezi az Eladót, hogy az Eladó írásban elfogadta és visszaigazolta azt. Ugyanez vonatkozik a megrendelés bárminemű módosítására is.
Az a Vevő, aki elmulasztja az Eladót levélben / e-mailben / faxon tájékoztatni 3 munkanapon belül azt a dátumot követően, amikor az Eladó elfogadott egy megrendelést arról, hogy nem ért egyet a jelen értékesítési általános feltételek bármelyikével, úgy vélelmezendő, hogy elfogadta azokat.
Az általános értékesítési feltételek nem váltják fel az értékesítési ajánlatban említett feltételeket, továbbá nem váltanak fel semmilyen olyan egyéb speciális feltételt, amelyben az Eladó és a Vevő esetleg megállapodtak.
Az összes ajánlat, projekt-dokumentáció, műszaki dokumentáció az Eladó tulajdona marad, és azok nem másolhatók, nem sokszorosíthatók, illetve nem közölhetők harmadik felekkel az Eladó írásos felhatalmazása nélkül.
Hasonlóképpen az összes dokumentum, amely az Eladó ajánlatának a részét képezi, az Eladó tulajdona marad és nem sokszorosítható, másolható, illetve nem tárható fel harmadik felek felé semmilyen módon, illetve nem használhatók fel berendezések, gépek és eszközök illetve ezek tartalék alkatrészeinek gyártása céljából. Az Eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy bármikor módosítsa, mindennemű értesítés nélkül termékeinek specifikációit és jellemzőit, a legfrissebb műszaki fejlődés szellemében.

 

2. ÁRAK

 

Az árak megállapítása az ajánlat időpontjában uralkodó gazdasági helyzet alapján kerülek megállapításra, Ex Works paritás mellett és az árak kiigazíthatóak bármikor alkatrészeik költségének változása függvényében mindaddig, amíg a berendezés el nem hagyja a gyárat, valamint az érvényben levő jogszabályok és az ajánlatban említett feltételek függvényében. Az árkiigazítási képlet csatolható a pályázathoz, az ajánlathoz, illetve a megrendelés elfogadásának visszaigazolásához.
Az árakat az Eladó még akkor is módosíthatja, ha az lett rögzítve, hogy az árak nem képezik felülvizsgálat tárgyát, ha a szállítás késik a szállítás szerződéses időszakához képest a Vevő hibájából.
Az összes olyan költséget, mint például a szállítás, a biztosítás, a bankköltségek, a vámok és az adók, ha van ilyen költség, az illetékbélyegek, a regisztrációs díjak, stb. a Vevőt fogják terhelni. Az ajánlatban, illetve a pályázatban a kiadásokra vonatkozóan megadott összeg csak tájékoztatás mellett van megadva, a megadás időpontjában érvényes tarifák szerint. A kiadásokat az Eladó a szállítás időpontjában érvényes tarifa szerint fogja kiszámlázni.
Továbbá azokat a kiadásokat nem tartalmazzák az árak, amelyek az Eladónál merülnének fel annak érdekében, hogy az eladott gépeket, illetve berendezéseket üzembe helyezze, illetve a Vevő személyzetének képzését illetően, és egy külön megállapodás szerint lesznek kiszámlázva. A honlapon feltüntetett árak nettó árak és nem tartalmazzák a 27 %-os ÁFÁ-t, beleértendő az akciós katalógusban szereplő árakat is, kivéve ahol ezt külön nem jelöltük.

 

3. SZÁLLÍTÁS

 

A megadott szállítási időszakok csak tájékoztató jellegűek. Azokból a Vevő nem származtathat semmilyen jogot, kármentesítési követelést, illetve egy megrendelés, illetve egy megrendelés részének törlését illetően, amennyiben a szállítás késik a megadott szállítási időtartamhoz képest.
Az ajánlatban az értékesítésre vonatkozóan, illetve a speciális feltételekben megadott ezzel ellentétes bárminemű átfutási idő hiányában, az átfutási idők Ex Works (EXW) értelmezendők. Másféle szállítási paritás használata esetén az Eladó nem lesz felelős semmilyen, a szállítmány fuvarozásából származó késedelemért (szállítás, tranzit, vám, stb.).

 

4. A KOCKÁZAT ÁTSZÁLLÁSA – SZÁLLÍTÁS

 

Az Eladó által intézett, illetve felügyelt csomagolás és szállítás a Vevő számlájára lesz végrehajtva a Vevő kockázatára. A szállítással kapcsolatos követeléseket a Vevőnek az utolsó fuvarozónak kell címeznie, rögtön az áruk leszállítását követően.

 

5. FIZETÉS

 

Amennyiben nincsen másképpen rögzítve, az árak kifizetését mindennemű árkedvezmény, illetve levonás nélkül ki kell fizetni a számlán feltüntetett fizetési határidőn belül.
Késedelmes fizetés esetén az Eladónak járó összeg után automatikusan kamat jár az Európai Központi Bank által a refinanszírozási műveletekre felszámított kamatláb plusz 10 %-os kamatláb mellett arányosan, anélkül, hogy ez csorbítaná az Eladó bárminemű egyéb jogát.
Részletekben történő fizetési megállapodás esetén, amennyiben az egyik részlet kifizetése nem történik meg a megállapodás szerinti esedékesség napján, akkor a teljes egyenleg azonnal esedékessé válik és utána kamat fizetendő a fentiekben említett kamatlábbal azonos kamatláb szerint. Továbbá ebben az esetben az Eladó jogosult a szerződést törölni egyszerűen oly módon, hogy arról tájékoztatja írásban az Eladót, ajánlott levélben, illetve futárszolgálattal, mindennemű jogi eljárás, illetve felszólítás nélkül. Ez utóbbi esetben az Eladónak joga lesz arra, hogy a leszállított termékeket visszaszerezze és arra, hogy megtartson minden általa kapott juttatást és/vagy részletfizetést kártérítésként és kompenzációként azért a hátrányért, amelyet az értékesítés törlése okozott, illetve a leszállított termékek elhasználódásáért, anélkül, hogy ez csorbítaná az Eladó minden egyéb kártérítési jogosultságát.
Amennyiben kedvezőtlen változások következnek be a Vevő pénzügyi helyzetében, illetve amennyiben a Vevő felfüggeszti kifizetéseit, illetve csődeljárást kezdeményez maga ellen, illetve csődgondnokság alá helyezés esetén, illetve csődöt rendelnek el ellene, illetve amennyiben a Bíróság pénzügyi rendezést rendel el, illetve felszámolási végzés esetén, az Eladó jogosult arra, hogy leállítsa szállításait, még részleges teljesítés után is.
A Vevő berendezéseinek értékesítése, engedményezése, elzálogosítása, illetve raktárkészletként, természetbeni részvény előjegyzés céljából történő felhasználása esetén, az Eladó követelheti a teljes ár azonnali kifizetését.
Az Eladó hibájából eredő károk nem vonhatók le az Eladónak járó fizetségből.

 

6. TULAJDONJOG

 

Minden áru, amelynek beszállítója az Eladó az Eladó tulajdona marad mindaddig, amíg a megállapodás szerinti ár kifizetése meg nem történik, az esetleges késedelmi kamatokkal és egyéb díjakkal együtt. A vevő köteles megtenni az összes szükséges védőintézkedést az áruk megvédése érdekében. Különösen akkor, ha az áruk leszállítása a teljes fizetség teljesítése előtt történik, a Vevő köteles olyan biztosítást kötni, amely lefedi az árukat a szállítás közben, és amely lefedi a gépek tönkremenetelét, valamint lefed minden kockázatot, kárt, veszteséget, tönkremenetelt olyan összeg erejéig, amely minimum egyenlő a Vevőnek az Eladó felé fennálló tartozásának összegével.
Továbbá, amennyiben a jelen pont érvényesítése az áruk tulajdonát illetően függene a Vevő országában érvényes bizonyos feltételektől, illetve konkrét formalitásoktól, a Vevő köteles teljesíteni e feltételeket és formalitásokat saját költségére, és át kell adnia az Eladónak annak bizonyítékát, hogy teljesítette azokat.

 

7. GARANCIA

 

Kivéve, ha arról más megállapodás történt, az Eladó garanciát biztosít az általa szállított szállítmányok tervezését, anyagát, valamint megmunkálását illetően, ez alól kivételt képeznek a kopó alkatrészek. E garancia csak az új szállítmányokra vonatkozik. A garancia időtartama korlátozva van 12 hónapra az áruknak a Vevő raktárába történő megérkezésétől, illetve 12 hónapra a szállítás dátumától számítva, e két dátum közül a garanciát illetően a korábbi az érvényes. Amennyiben a szállítmányok szállítása késedelemmel történik a Vevő, illetve a Vevő alvállalkozóinak tulajdonítható okból kifolyólag, a garancia időszaka ennek megfelelően csökkenthető. A garancia csak az ezen időszak alatt megjelenő hibákra vonatkozik. Ez az időszak nem hosszabbítható meg még akkor sem, ha az Eladó beavatkozik bármely hiba kijavítása érdekében, annak lejárta előtt.
A Vevőnek annak érdekében, hogy gyakorolja az Eladó garanciájának értelmében fennálló jogát ajánlott levélben értesítenie kell az Eladót a szállítmányok tekintetében általa állított hibákról nyolc napos időtartamon belül azt a napot követően, amikor azokat észlelte és bizonyítékkal kell szolgálnia arról, hogy az Eladó a felelős e hibák létezéséért. A Vevő nem érvényesítheti ezt a garanciát, amennyiben módosította a leszállított termékeket, illetve amennyiben harmadik felek által megjavíttatta azokat, illetve generáljavítást hajtatott végre azokon az Eladó írásos jóváhagyása nélkül.
A nem az Eladó által gyártott alkatrészekre vonatkozóan az Eladó korlátozza garanciáját csak azokra a garanciákra, amelyeket ő maga kap saját beszállítóitól, illetve alvállalkozóitól. Az Eladó garanciája szigorúan korlátozva van azoknak az alkatrészeknek a kicserélésére, illetve javítására, amelyek elismerten hibásak. A szállított alkatrészek javításához, illetve generáljavításához szükséges munkaerő, az adott javításért, illetve generáljavításért felelős személyzet utazási, szállás és biztosítási költségei fel lesznek számítva a Vevőnek. A jelen garancia értemében felmerülő szállítási költségek, illetve a javításokhoz szükséges alkatrészek fel lesznek számítva a Vevőnek.
A jelen garancia pont értelmében térítésmentesen kicserélt alkatrészek az Eladó tulajdonát képezik, és ismét az Eladó tulajdonai lesznek, aki azt visszakövetelheti. A garancia nem fedi le azokat a hibákat, amelyek a Vevő által biztosított anyagból, illetve tervből erednek, illetve amelyek természeti csapások, vis major, illetve bármely más olyan okból adódnak, amelyeket ésszerű alapon az Eladó nem láthatott előre, amikor a Szerződést megkötötte, illetve melynek hatásait az Eladó nem tudta megelőzni, valamint az olyan javításokat és cseréket, amelyeket a berendezés normál elhasználódása okozott; valamint az olyan deformálódásokat, illetve baleseteket , amelyeket az Eladón, illetve az Eladó képviselőin kívüli személy okozott, például hanyagság, rossz bekötés, az üzemeltetési, karbantartási utasítások be nem tartása, elektromos, illetve mechanikai túlterhelés miatti rendellenes használat következtében.
A kockázat átszállásától fogva az Eladó nem vállal semmilyen egyéb felelősséget, mint azok a kötelezettségek, amelyek meg vannak határozva a jelen általános értékesítési feltételekben, még azon hibák esetében sem, melyek oka a kockázatok átszállását megelőző ok.
Egyértelmű megállapodás született arról, hogy az Eladó semmilyen körülmények között sem lesz felelős a személyek balesetéért, illetve a tulajdon károsodásáért járó semmilyen kártalanításért a szerződés által lefedett termékeken kívül, a veszteségekért, illetve a nyereség kiesésért, kivéve, ha azok az Eladó „súlyos” hibájából erednek”.
A „súlyos hiba” az Eladó által elkövetett olyan lépést, illetve mulasztást jelent, amely az Eladó oldalán egyértelmű körültekintés hiányát tükrözi, amelyet, figyelembe véve a következmények súlyosságát az adott körülmények között egy körültekintő szakember normál esetben előre látna, illetve amely az ezen következmények szándékos figyelmen kívül hagyása, nem pedig a gondosság, illetve szaktudás hiánya.

 

8. ELÁLLÁS

 

Az Eladónak joga van arra, hogy elálljon az értékesítési szerződéstől teljes egészében, illetve részlegesen vis major esetében, illetve bármely olyan esemény esetén, amely az Eladó, illetve az Eladó alvállalkozóinak hatáskörén kívül esik, és amely megakadályozza a szerződés ésszerű időtartamon belül történő teljesítését. Amennyiben a Vevő az Eladó által kiállított megrendelés visszaigazolása után eláll a megrendeléstől, az Eladó jogosult a megrendelés értékének a 25%-át kiszámlázni a Vevőnek meghiúsulási kötbér címén.

 

9. KÖVETELÉSEK – VISSZAJUTTATÁSOK

 

Egyetlen követelés sem fogja mérlegelés tárgyát képezni, amennyiben azt a Vevő nem terjeszti elő ajánlott, az Eladónak címzett levélben / e-mailben 8 napon belül az áruk Vevő által történő átvételének dátumát követően.
A Vevő nem küldhet vissza az Eladónak semmilyen árut az Eladó előzetes írásos jóváhagyása nélkül.
Visszaküldés esetén az összes kockázat és kiadás (veszteség, kár, csomagolás, szállítás, stb.) a Vevő számláját terheli.

 

10. PERESKEDÉS

 

Az itt nem szabályozott kérdésekre a hatályos magyar Polgári Törvénykönyv és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

error: Content is protected !!